حمام ترکی (ترکی استانبولی: hamam ) به گرمابه یا حمام سنتی کشور ترکیه گفته می‌شود.
 بعضی این گرمابه‌ها را ایرانی می‌دانند.

در حمام ترکی هدف دیگری از استحمام ارائه می شود که در حمام های معمولی خبری از آن نیست.
 افراد پس از انجام ماساژ ترکی، به مراتب احساس بهتری خواهند داشت‌،‌چرا که احساس خنکی و تازگی خاصی را در بدن ایجاد می کند.
 و همچنین در اثر لیف زدن پوست کهنه و قدیمی بدن ریخته و پوست جدیدی در زیر آن نمایان می شود، چهره و ظاهر روشن و تازه ای به شما می دهد.